Not a member? Register

NE spalovně v Rybitví!

Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo…

Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Níže uvedenými argumenty k vyjádření města přispěl i náš radní Vít Ulrych.

Pokud člověk bydlí v oblasti, kde se vyskytují ve zvýšeném množství imise nebo radioaktivní látky, je pravděpodobné, že je spolu s vodou a vzduchem do svého těla postupně dostává. Pokud jsou někde dlouhodobě překračovány imisní limity nad mez tolerance, rozhodně se nedá hovořit o zanedbatelném množství škodlivin. Limity se týkají látek, které mají prokazatelně škodlivé účinky na zdraví a patří k nim i karcinogeny a mutageny, které mohou vyvolat nádorová onemocnění.

Listina základních práv a svobod zahrnuje i článek 31 – „Každý má právo na ochranu zdraví“. Pardubice jsou vysoce zatíženy nadměrně chemickým průmyslem již nyní. Z toho plyne nadprůměrná zátěž rakovinových onemocnění v naší oblasti. Z dat Zdravotnické ročenky z roku 2018 vyplývá, že jedním z nejpostiženějších regionů z hlediska výskytu zhoubných novotvarů je okres Pardubice. Je na tom nejhůř v Česku. A to jak u mužů, tak u žen. U mužů dokonce ještě výrazněji. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se tu ročně objeví 1300 případů rakoviny. Celorepublikový průměr je přitom o třetinu nižší. (okres Pardubice muži 1 339,6, ženy 1 253,3 – počet hlášených onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 obyvatel)

Další argumenty proti spalovně v navrženém rozsahu jsou:

  • nejedná se o modernizaci původního účelu spalování odpadu BČOV – mělo by tedy být zamítnuto jako modernizace, mělo by být řešeno jako nový projekt – jiný účel využití – jiný typ zařízení a ten byl již dříve zamítnut.
  • kapacita spalovny pro Pardubický kraj je v Prachovicích.
  • územní plán obce Rybitví (nově platný snad umožňuje v místě řešení odpadů lokálního významu – těžko lze obhájit 20 tisíc toxických tun pro obec Rybitví).
  • místo spalovny je v záplavové zóně
  • mapy v dokumentaci jsou pochybné – nevyplývá z nich, že se jedná o návětrnou stranu města, tzn. jsou manipulativně nepravdivého projektu je nutno zpracovat stávající toxické pozadí lokality (změřit stávající hodnoty)
  • provést měření stávajících imisí a k těm přičíst emise spalovny
  • není mi jasné, proč ministerstvo opět předkládá minimálně změněný již jednou zamítnutý projekt
  • projektantem je malá firma a nejsem si jist, zda má zkušenosti s projektováním toxických spaloven.

Navíc v listopadu 2021 ministerstvo životního prostředí potvrdilo výjimku z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice pro oxidy dusíku a rtuť stanovenou na šest let. V prosinci 2021 ministerstvo potvrdilo výjimku z emisních limitů i pro elektrárnu Opatovice. Emise z obou těchto elektráren samozřejmě zatěžují ovzduší i v našem městě.

 

MUDr. Vít Ulrych
radní města Pardubic, předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)
vit.ulrych@koalicepropardubice.cz